01

സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു

തമിഴ് സുന്ദരിമാർ...

02

അമല പോൾ

03

തൃഷ കൃഷ്ണ

04

 ശ്രുതി ഹസൻ

05

 അതുല്യ രവി

06

ഓവിയ

07

ഹൻസിക

08

നിത്യ മേനോൻ

09

നിക്കി ഗൽറാണി 

10

കീർത്തി സുരേഷ്