രെഞ്ചു രെഞ്ജിമാർ   295k

01

01

സീമ വിനീത് 194k

02

ദയ ഗായത്രി  141k

03

ദീപ്തി കല്യാണി  133k

04

ശ്രുതി സിത്താര 124k

05

സൂര്യ ഇഷാൻ  65.2k

06

റിയ ഇഷ 11.1k

07

ഷെറിൻ സെലിൻ മാത്യു  7.9k

08

മുംതാസ് ഷെറിൻ  1.5k

09