സനിയ 

20

 മലയാളത്തിലെ യുവ നടിമാരുടെ പ്രായം..

ആഹാന 

26

ഇനിയ 

34 

അമല 

30 

പ്രിയ പ്രകാശ് 

22 

നിത്യ 

34 

അനുപമ 

26 

മാളവിക 

29 

മാളവിക 

29 

മംമ്‌ത 

37