ഭാവന 

01

സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത നടിമാർ

 പ്രിയാമണി

02

 നയൻ‌താര

03

സാമന്ത

04

സാമന്ത

05

കാജൽ 

06

തൃഷ

07

നവ്യ നായർ

08

 ശ്രുതി ഹസൻ

09

അസിൻ 

10