തിലകൻ 

രാജൻ പി ദേവ്

പ്രതാപ് പി പോത്തൻ 

സുബൈർ

 നെടുമുടി വേണു

കൊച്ചിൻ അലിഭായി

അനിൽ മുരളി

കലാഭവൻ മണി 

കല്പന 

കെ പിസി ലളിത