മലയാളി നടി നടന്മാരുടെ  ജില്ലകൾ 

തിരുവന്തപുരം 

 

ആലപ്പുഴ 

 

ആലപ്പുഴ 

 

എറണാകുളം 

 

പാലക്കാട് 

 

എറണാകുളം 

 

എറണാകുളം 

 

കോട്ടയം 

 

കോഴിക്കോട്

 

എറണാകുളം