നയൻതാര

നവംബർ 18 

ധൻഷിക 

   നവംബർ 20 

സായിപല്ലവി 

മെയ് 09 

 ഡിസംബർ 21 

മഹിമ നമ്പ്യാർ

  സെപ്റ്റംബർ 10 

 അപർണ  ദാസ് 

ഓഗസ്റ്റ് 01 

തപ്‌സി പന്നു

 സെപ്റ്റംബർ 17 

പ്രിയ ആനന്ദ് 

  മെയ് 04 

തൃഷ

ജനുവരി 28 

ശ്രുതി ഹസ്സൻ

 ഏപ്രിൽ 28 

 സാമന്ത