തൃഷ കൃഷ്ണൻ 

 അലീന ഡി ക്രൂസ്

 ടാപ്‌സി പന്നു

 അനുഷ്‌ക  ഷെട്ടി

 ശ്രുതി  ഹാസൻ

തമന്ന ഭാട്ടിയ 

കാജൽ  

 ശ്രിയ സരൺ

സാമന്ത രൂത്ത് പ്രഭു 

ഹസിക