ശ്രുതി ഹാസൻ

റെജീന കസാന്ദ്ര

അതുല്യ രവി

ധന്ഷിക

പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കർ

പ്രിയ ആനന്ദ്

ഇന്ദുജ രവിചന്ദ്രൻ

ചാന്ദിനി തമിഴരശൻ

ഗായത്രി ശങ്കർ

തൃഷ കൃഷ്ണൻ