ദീപിക പദുകോൺ

കങ്കണ റനൗട്

അനുഷ്ക ശർമ്മ

 സോനം കപൂർ

ശ്രദ്ധ കപൂർ

 കത്രീന ഖലീഫ

പ്രിയങ്ക ചോപ്ര

ആലിയ ഭട്ട്

 അദിതി റയോ

 ദിശ പട്ടാണി