തൃഷ കൃഷ്ണൻ   

ബോളിവുഡ് നായികമാർ 

ഇലീന ഡി ക്രൂസ് 

ബോളിവുഡ് നായികമാർ 

അനുഷ്ക ഷെട്ടി 

ബോളിവുഡ് നായികമാർ 

ടാപ്‌സി പന്നു

ബോളിവുഡ് നായികമാർ 

ശ്രുതി ഹസ്സൻ

ബോളിവുഡ് നായികമാർ 

തമന്ന  ഭാട്ടിയ 

ബോളിവുഡ് നായികമാർ 

കജോൾ

ബോളിവുഡ് നായികമാർ 

 ശ്രിയ സരൺ

ബോളിവുഡ് നായികമാർ 

സാമന്ത രൂത്ത് പ്രഭു 

ബോളിവുഡ് നായികമാർ 

 ഹൻസിക മോട്വാനി

ബോളിവുഡ് നായികമാർ