ദീപിക  പദുകോൺ

കങ്കണ രണ്ട്

അനുഷ്‌ക ശർമ്മ

സോനം കപൂർ

 ശ്രദ്ധ  കപൂർ

കത്രീന ഖലീഫ

 പ്രിയങ്ക കൊപ്ര

ആലിയ ഭട്ട് 

അദിതി റയോ

ദിശ പട്ടാണി