റോബിൻ  രാധാകൃഷ്ണൻ

ദിൽഷ പ്രസന്നൻ

ലക്ഷ്മി പ്രിയ

ധന്യ മേരി  വര്ഗീസ്

സൂരജ് തേലക്കാട് 

കുട്ടി അഖിൽ

റോൻസോൺ  വിൻസെന്റ്

ജാസ്മിൻ മൂസ

റിയാസ് 

ബ്ലെസ്സ്ലീ