ശ്രദ്ധിക്കു നിങ്ങൾ ക്യാമറ നീരിക്ഷണത്തിലാണ് : ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ക്യാമറകണ്ണുകൾ ചലിച്ചു തുടങ്ങി

0
248

ശ്രദ്ധിക്കു നിങ്ങൾ ക്യാമറ നീരിക്ഷണത്തിലാണ്. വായിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടും നമ്മൾ അധികം മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വാചകം ആണ് ഇത്. പക്ഷേ ഇനി അഹ്ങനെയല്ല കേട്ടോ . സം​ഗതി മറ്റൊന്നുംമല്ല നമ്മുടെ മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ്. എന്തെന്നാൽ എംവിഡി യുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് നടക്കുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കമമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് പിന്നാലെ നിരത്തുകളിൽ ആൻട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജെൻസ് ക്യാമറ ഉണ്ടാകും .

ഒന്നും രണ്ടുംമല്ല 726 ക്യാമറകളാണ് 225 കോടി രൂപ മുടക്കി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻര് കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഈ ക്യാമറകണ്ണുകൾ ചലിച്ചു തുടങ്ങി . വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമലംഘനങ്ങളും ഇനി ഈ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ ഒപ്പിയെടുക്കും. എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഈ ക്യാമറക്കുള്ളിലെ വിഷ്യൽ പ്രോസസിം​ഗ് യൂണിറ്റ് ഓരോ വാഹനങ്ങളും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എംവിഡി കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഹെൽമെറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അമിതവേ​ഗത തുടങ്ങി എല്ലാ നിയമലംഘനങ്ങലും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സഹിതമാകും ക്യാമറയിൽ പതിയുക. സൂക്ഷിക്കോ ശിക്ഷാ നടപടികൾ വീട്ടേക്കും എത്തും. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ക്യാമറാ നീരിക്ഷണത്തിൽ ആണ്.